Esbjerg Musikforening

VEDTÆGTER


ESBJERG MUSIKFORENINGS VEDTÆGTER

§ 1 Foreningens navn er ESBJERG MUSIKFORENING.

§ 2 Foreningens formål er at formidle fremførelse af kammermusik i
Esbjerg samt i øvrigt at skabe interesse for denne kunstart. Foreningens formål søges opfyldt ved afholdelse af mindst 5 koncerter årligt.

§ 3 Medlemskontingentet er indeholdt i abonnementsprisen.
Priserne for abonnement og løssalgsbilletter fastsættes hvert år ved sæsonens begyndelse af bestyrelsen. Unge under uddannelse og pensionister kan få adgang til koncerterne til nedsat pris.

§ 4 Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed,
afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag til dagsordenen må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter derom truffet bestyrelsesbeslutning eller på skriftlig begæring fra mindst 15 medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel senest 4 uger fra begæringens modtagelse.
Kun de punkter, der er anført i indvarslingen til denne ekstraordinære generalforsamling, henholdsvis ændringsforslag hertil, kan optages til debat eller afgørelse.

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen.
Valgene gælder for 2 år ad gangen. Medlemmerne afgår på skift således, at generalforsamlingen hvert år vælger henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Der vælges desuden 1 suppleant og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år. Alle valg er skriftlige. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, forbliver han indtil det afgåede medlems periode udløber.
Medlemmer, der ønskes opstillet til valg til bestyrelsen, skal anmeldes til formanden skriftligt eller kan opstilles på generalforsamlingen. Der benyttes almindeligt flertal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til
stede. Dog skal enten formand eller kasserer være til stede.
Over forhandlingerne føres en protokol.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 7 Regnskabsåret følger kalenderåret

§ 8 Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal angives på
generalforsamlingens dagsorden.
Ændringer kan vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor.

§ 9 Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen som
et særligt punkt og er vedtaget, når mindst ¾ af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning af foreningen, skal dennes midler anvendes til et musikalsk formål efter bestyrelsens skøn.

Vedtægterne er vedtaget af generalforsamlingen i maj 1999.